Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) gestiona els serveis de transport de Metrovalencia i el TRAM d'Alacant.

La missió d'FGV és prestar als ciutadans de la CV un servei públic de transport per ferrocarril sostenible, mitjançant una gestió eficient i amb la màxima qualitat, seguretat, transparència i rendibilitat social.

Si té interés a formar part del seu equip professional, accedisca a totes les convocatòries d'aquesta Oferta Pública d'Ocupació i Borsa que siguen del teu interés i inscriga's en cadascuna d'elles.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades personals cedides per vosté seran tractats, en qualitat de Responsable del tractament per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) i incorporats a l'activitat de tractament de Provisió de llocs de treball.

La finalitat és la selecció de personal i provisió de llocs de treball mitjançant convocatòries públiques d'ocupació.

La base jurídica que legitima el tractament és:

Article 6.1.b) del Reglament General de Protecció de Dades: el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.

Article 6.1.c) Reglament General de Protecció de Dades: el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament:

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Estatut dels Treballadors.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

S'informa que les seues dades no seran cedits ni comunicats a tercers excepte, en el seu cas, en els supòsits previstos segons la llei.

No estan previstes les transferències internacionals de dades.

De conformitat amb la legislació vigent, podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició i, en el seu cas, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte de les seues dades personals, presentant la corresponent sol·licitud acompanyada del seu Document Nacional d'Identitat o document identificatiu equivalent, per Registre de General Entrada de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en Partida de Xirivelleta, s/n 46014 – València o Avinguda de la la Vila Joiosa, 2, Estació de la Marina – 03016 – Alacant, A/A Servei de Protecció de Dades Personals o a través de l'adreça de correu electrònic: lopdweb_fgv@gva.es. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana dpd@gva.es o, en el seu cas, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Més informació sobre la Protecció de Dades Personals en FGV en https://www.fgv.es/politica-de-privacidad i en l'apartat Relacions als Ciutadans del Portal de Transparència de www.fgv.es.

La persona sol·licitant manifesta que ha llegit i accepta la clàusula relativa a la protecció de dades de caràcter personal.

Últims avisos