1. Qui pot inscriure's al procés?

2. Com puc inscriure'm al procés de selecció?

3. Què necessite per a Inscriure'm?

4. Quins són els requisits exigits per a formar part del procés?

5. Quin és el termini de lliurament de sol·licituds?

6. Puc inscriure'm a diversos llocs oferits?

7. És necessari tindre un compte de correu electrònic?

8. Com sé que la meua inscripció online s'ha realitzat correctament?

9. He tingut un error o desitge modificar el meu perfil una vegada he realitzat la meua candidatura, puc?

10. M'he inscrit, però no he rebut l'email que confirma la meua inscripció.

11. No puc adjuntar documentació. Quin pot ser el problema?

12. Com m'informe de les fases del procés?

13. Com puc saber com avança el procés?

14. Com puc reclamar durant el procés?

15. Pregunta relacionada amb les proves de les bosses d'Auxiliar Administratiu (València i Alacant):

16. Pregunta relacionada l'opció d'entrar a formar part de la bossa en cas que no aconseguisca plaça en la OPE.

17. Pagament de taxes en cas d'optar a diverses proves o a la mateixa per a diversos llocs.

18. Desig d'eliminar una candidatura.

19. DNI caducat i impossibilitat de renovar-ho a causa de la conjuntura del COVID-19.

20. Validesa d'un justificant de pagament del títol en lloc del propi títol.

21. Puc presentar-me al mateix temps a llocs del procés de cobertura de Places de les OPE i del procés de conformació de Borses d'Ocupació Temporal?

22. He llegit les FAQs i no he resolt el meu dubte. Què faig?

 

 

 

 

1. Qui pot inscriure's al procés?

 

 

 

 

Aquelles persones interessades a participar en el concurs selectiu que té com a finalitat donar cobertura dels llocs de treball corresponents a les ofertes d'ocupació pública dels anys 2017, 2018 i 2019, així com formar part de les borses d'ocupació temporal de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

 

 

2. Com puc inscriure'm al procés de selecció?

 

La inscripció es realitza de manera digital en https://www.trabajaenfgv.es . D'aquesta manera, assegura la inscripció i recepció de la seua candidatura a l'instant. A més, li notificarem haver realitzat l'acció correctament per correu electrònic.

 

3. Què necessite per a Inscriure'm?

 

 

Abans d'inscriure's és necessari llegir amb atenció les Bases de la Convocatòria.

 

 

4. Quins són els requisits exigits per a formar part del procés?

 

 

Venen establerts en les Bases de la Convocatòria publicades en el DOGV.

 

 

5. Quin és el termini de lliurament de sol·licituds?

 

 

El termini de lliurament de sol·licituds és des de 8 de juny al 3 de juliol del 2020, tots dos inclosos. No s'admetrà cap sol·licitud que no arribe en el temps i forma explicitats.

 

 

6. Puc inscriure'm a diversos llocs oferits?

 

 

Sí, en aqueix cas haurà d'emplenar tants qüestionaris com llocs desitge presentar-se. Quan haja finalitzat correctament cadascun d'ells, entre en “Àrea Candidat@” i, una vegada introduït el seu usuari i contrasenya, pot tornar a la pàgina de processos i triar l'opció “Inscriure's”, per a dur a terme la inscripció en un altre procés. D'aquesta manera, les dades personals li eixiran automàticament, així com els requisits ja indicats en anteriors sol·licituds.

 

 

7. És necessari tindre un compte de correu electrònic?

 

 

Sí, ja que serà el mitjà de comunicació principal i li permetrà formar part del procés i/o bossa en la plataforma, així com disposar de la seua pròpia “Àrea de Candidat@” i recuperar la seua contrasenya en cas necessari.

 

 

8. Com sé que la meua inscripció online s'ha realitzat correctament?

 

 

Una vegada haja emplenat correctament la seua sol·licitud haurà d’aparèixer el missatge en la seua pantalla: “Sol·licitud enviada correctament”, i a més li serà confirmada la inscripció via correu electrònic. També té disponibles les candidatures en la seua “Àrea Candidat@”, li recomanem que des d'aquest apartat revise que totes les dades estiguen correctes.

 

 

9. He tingut un error o desitge modificar el meu perfil una vegada he realitzat la meua candidatura, puc?

 

 

Sí, pot editar el seu perfil dins el termini de presentació de sol·licituds en l'apartat de “Àrea Candidat@”.

 

 

10. M'he inscrit, però no he rebut l'email que confirma la meua inscripció.

 

 

Si la seua inscripció s'ha realitzat correctament, la plataforma li ha hagut d'enviar un missatge automàtic al correu electrònic que usa com a usuari. En cas de no visualitzar-ho en el correu entrant, li aconsellem que busque en “Correus no desitjats” o “Spam”. De la mateixa manera, pot entrar en “Àrea Candidat@” i revisar que apareix la seua candidatura, així com que totes les dades són correctes.

 

 

11. No puc adjuntar documentació. Quin pot ser el problema?

 

 

Assegure's que els documents que està adjuntant són en format .pdf, .jpg o .png. i la grandària d'aquests no supere 1Mb.

 

 

12. Com m'informe de les fases del procés?

 

 

Pot trobar tota la informació relativa a les fases dels processos en el punt 5 de les Bases de Convocatòria.

 

 

13. Com puc saber com avança el procés?

 

 

Durant el desenvolupament de tot el procés selectiu, la forma de comunicació amb les persones aspirants serà, amb caràcter general, la pàgina web d'FGV (www.fgv.es), a través del seu apartat “treballa amb nosaltres”.

De la mateixa manera, dins de la plataforma (www.trabajaenfgv.es), accedint amb el seu usuari i contrasenya en la “Àrea Candidat@” trobarà un apartat de novetats i informació d'interés que s'utilitzarà per a enviar-li les comunicacions.

 

 

14. Com puc reclamar durant el procés?

 

 

Després de la finalització de cada fase del procés, s'establirà un termini de 10 dies hàbils en la primera fase i 10 dies naturals en les tres següents. A continuació, es detalla la denominació de cada fase i la fita que suposa la seua finalització:

  • Presentació de sol·licituds. Prenem de referència l'endemà de la publicació de la llista de persones admeses i excloses per a formar part del procés.
  • Fase d'oposició. Prenem de referència l'endemà de la publicació dels resultats provisionals d'aquesta.
  • Fase de concurs. Prenem de referència l'endemà de la publicació dels resultats provisionals d'aquesta.
  • Publicació de llista final amb les puntuacions de les dues fases anteriors. Prenem de referència l'endemà de la publicació de la llista final que reculla la suma de puntuacions de totes dues fases.

Aquestes reclamacions es podran realitzar a través de la plataforma en l'apartat “Consultes”.

 

 

15. Pregunta relacionada amb les proves de les bosses d'Auxiliar Administratiu (València i Alacant):

 

La prova que realitzaran les persones aspirants a la Borsa N º 11 i N º 12, d'Auxiliars Administratius a València i Alacant, específicament creada per a persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual, únicament avaluarà aspectes competencials i aptitudinals bàsics referits a la capacitat d'entendre i seguir indicacions i instruccions, tant verbals com escrites, i la capacitat per a desembolicar-se en entorns laborals de caràcter administratiu amb un mínim grau d'autonomia.

 

16. Pregunta relacionada l'opció d'entrar a formar part de la bossa en cas que no aconseguisca plaça en la *OPE.

 

Si vosté és una de les persones que es presentarà a un lloc de la OPE però després de la fase d'oposició no obté plaça, automàtica obtindrà una plaça en Borsa, sempre que atresore els requisits i haja aprovat la prova de coneixements. En cas de no desitjar formar part de la Borsa de manera automàtica podrà indicar-ho en el formulari una vegada ens trobem en la Fase de Mèrits (posterior a la Fase d'Oposició). 

 

17. Pagament de taxes en cas d'optar a diverses proves o a la mateixa per a diversos llocs.

 

Tal com indiquen les bases, la participació en els processos selectius suposa l'abonament, en concepte de Drets d'Examen de la quantitat de 25€ per cada tipus de prova de coneixements que es desitja realitzar. Per exemple, en cas de voler realitzar dos tipus de proves diferents, s'haurà d'abonar 50€. No obstant això, la plataforma li indicarà l'abonament a efectuar depenent de les proves a les quals opte i sempre que vosté no es trobe en alguns dels casos en els quals estiga exempt/a de pagament. 

 

18. Desig d'eliminar una candidatura.

 

Vosté pot sol·licitar eliminar una o diverses de les seues candidatures a través de l'apartat “Consultes” i el nostre equip es posarà en contacte amb vosté per a gestionar la sol·licitud.

 

19. DNI caducat i impossibilitat de renovar-ho a causa de la conjuntura del COVID-19.

FGV aplica a cada moment la legalitat vigent. En relació amb això i donada la conjuntura actual del COVID-19, si vosté disposa d'un document d'identitat caducat i sempre que la legalitat i normativa ho permeta podrà presentar-ho i nosaltres ho admetrem com a vàlid.

 

20. Validesa d'un justificant de pagament del títol en lloc del propi títol.

 

Si la persona aspirant no disposa del títol, FGV considerarà valguts tots aquells justificants de pagament que reflectisquen clarament el títol al qual fa referència. Si aquest justificant d'abonament no especifica aqueixa informació, s'atorga també la possibilitat d'afegir algun certificat expedit pel centre emissor en el qual s'aclarisca tal extrem i FGV el validarà si compleix aqueixes condicions.

 

21. Puc presentar-me al mateix temps a llocs del procés de cobertura de Places de les OPE i del procés de conformació de Borses d'Ocupació Temporal?

Sí. Pot vosté presentar-se a llocs del procés selectiu per a cobrir les places de les OPE de 2017, 2018 i 2019 al mateix temps que al procés per a integrar-se en les Borses d'Ocupació Temporal. Encara que són dos processos diferenciats, la forma d'inscripció està unificada, així com la realització de les proves i el pagament de drets d'examen. Si les places de les OPE i la Borsa a la qual vosté aspira estan subjectes a la mateixa mena de prova, únicament haurà de fer un examen i abonar uns drets, i la nota obtinguda serà vàlida per a tots els llocs.

 

22. He llegit les FAQs i no he resolt el meu dubte. Què faig?

 

Al llarg del procés està disponible en la plataforma l'apartat “Consultes”. Ací pot fer-nos arribar qualsevol tipus de consulta.